Opis programu

Gdzie można wykorzystać Program?

Program powstał z myślą o systematycznym nauczaniu dzieci prawd biblijnych w Szkółce Niedzielnej.
Można go jednak z powodzeniem wykorzystać do nauczania katechetycznego, gdyż zawarte w programie lekcje biblijne przeznaczone są dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat, czyli obejmują sześcioletni okres nauczania w szkole podstawowej.
Poszczególne cykle lekcji mogą też służyć jako podstawa nauczania na obozach, półkoloniach, Wakacyjnych Klubach Biblijnych itp.

Uwaga: do programu posiadamy Plan wynikowy.

Jakie są założenia metodyczne Programu?

Program skonstruowany jest w ten sposób, że kolejny rok nauczania jest kontynuacją poprzedniego. Wiedza zdobyta przez dziecko w danym roku bazuje na wiedzy nabytej w poprzednim roku. Jest pogłębiana i wzbogacana.
Skuteczność nauczania z wykorzystaniem lekcji niniejszego programu wypływa z zastosowania specjalnej metodyki. Polega ona na tym, że każda lekcja służy do nauczenia jednej prawdy. Poszczególne prawdy są analizowane i wyjaśniane na wiele sposobów. Wykorzystuje się w tym celu przebieg wybranej historii biblijnej, różnorodne ilustracje słowne, przykłady z życia dzieci, obrazy, symbole itp. Najważniejszym jednak czynnikiem, decydującym o skuteczności nauczania jest podawanie tzw. zastosowania, czyli praktycznego wymiaru danej prawdy.
Proces uczenia prawd jest dodatkowo wzmacniany dzięki przeprowadzaniu powtórek z przerobionego materiału, a także dzięki uczeniu pieśni i wersetów biblijnych zawierających daną prawdę. Ponad to program podaje nauczycielowi propozycje zabaw lub zajęć praktycznych, dzięki którym przekazywana wiedza może być utrwalona.

Z czego składa się Program?

Program składa się z 6 podręczników dla nauczyciela i kart pracy dla dzieci.
Oto tytuły:

Każde spotkanie wykorzystujące niniejszy Program składa się z kilku elementów:

  1. Lekcji biblijnej (zazwyczaj zbudowanej ze wstępu, rozwinięcia wydarzeń oraz zakończenia).
  2. Nauki wersetu przewodniego (czasami ma to miejsce w trakcie lekcji biblijnej)
  3. Zajęć praktycznych (prace plastyczne, robótki ręczne, dyskusje itp.)

Niektóre lekcje zawierają propozycje powtórki, piosenki związanej z nauczaną prawdą czy zabawy. Lekcja kończąca dany cykl jest okazją do podsumowania i powtórzenia poznanych historii biblijnych, prawd i wersetów.

Karty pracy pomogą dzieciom utrwalić przerobiony materiał w przyjemny sposób. Zawierają informację dla dziecka i  rodzica na temat prawdy biblijnej oraz wersetu uczonego na spotkaniu, a także podają tekst biblijny danej lekcji.
Karty pracy mogą zastąpić zeszyt ucznia.

SPIS TREŚCI

ROK PIERWSZY – „POZNANIE BOGA”

Lekcje o atrybutach Boga

1. Bóg wszystko stworzył – Stworzenie świata
2. Bóg jest święty  – Powołanie Izajasza, Mojżesz i krzak gorejący
3. Bóg jest wszechwiedzący – Faryzeusz i celnik
4. Bóg jest dobry  – Narodziny i dzieciństwo Mojżesza
5. Bóg jest miłością  – Syn marnotrawny

Lekcje o grzechu

6. Grzech to nieposłuszeństwo wobec Bożych przykazań – Nadanie przykazań i złoty cielec,
7. Wszyscy jesteśmy  grzesznikami    – Adam i Ewa w raju, upadek,
8. Grzech oddziela nas od Boga    – Uzdrowienie 10 trędowatych,
9. Grzech musi być ukarany     – Potop
10. Grzesznikowi brak Bożej chwały   – „Mosty” – lekcja poglądowa
11. Grzesznik musi odwrócić się od grzechu  – Herod
12. Lekcja podsumowująca

Lekcje o Jezusie Chrystusie

13. Jezus Chrystus jest Bogiem   – Uzdrowienie sparaliżowanego
14. Jezus Chrystus stał się człowiekiem  – Narodzenie i dzieciństwo Jezusa
15. Jezus Chrystus był kuszony, a jednak nie zgrzeszył – Kuszenie Jezusa
16. Jezus Chrystus jest jedynym Kapłanem  – Lekcja doktrynalna
17. Jezus Chrystus jest Królem królów  – Lekcja doktrynalna
18. Jezus Chrystus umarł za nasze grzechy  – Ukrzyżowanie Jezusa
19. Jezus Chrystus  zmartwychwstał – Spotkanie Jezusa z Marią
20. Jezus Chrystus poszedł do nieba   – Wniebowstąpienie,
21. Jezus Chrystus przyjdzie powtórnie  – Przypowieść o 10 pannach
22. Lekcja podsumowująca

Lekcje z księgi Rut

23. Wybierz Boga i to co się Jemu podoba – Rut wybiera jedynego Boga
24. Bóg jest dobry i łaskawy   – Rut przybywa do Betlejem
25. Czy znasz Dobrą Nowinę?  – Rut dowiaduje się o krewnym wykupicielu
26. Jezus Chrystus jest Odkupicielem – Rut znajduje wykupiciela
27. Możesz należeć do Bożej rodziny – Rut zostaje żoną Boaza

Lekcje o Biblii

28. Biblia, to natchnione Boże Słowo – Jozjasz, młody król,
29. Słowo Boże jest prawdziwe  – Jechoszafat i Achab,
30. Słowo Boże jest wieczne   – Jeremiasz i Baruch
31. Słowo Boże ma moc   – Uzdrowienie sługi setnika,
32. Słowo Boże jest wierne   – Król Hiskiasz
33. Słowo Boże może zmienić życie  – Filip i Etiopczyk,
34. Słowo Boże przedstawia Pana Jezusa – Uczniowie w drodze do Emaus,
35. Lekcja podsumowująca

ROK DRUGI – „OD POZNANIA BOGA DO POSŁUSZEŃSTWA”

Poznanie Boga

Lekcje o atrybutach Boga

1. Jaki jest Bóg?   – Powtórka z pierwszego roku
2. Bóg panuje nad wszystkim  – Eliasz nad potokiem, w Sarepcie, na górze Karmel
3. Bóg jest cierpliwy   – Ucieczka Eliasza,
4. Bóg jest sprawiedliwy  – Achab i Winnica Nabota,
5. Bóg jest mądry   – Józef -wybrane wydarzenia
6. Bóg jest łaskawy   – Lekcja doktrynalna

Lekcje o Jezusie Chrystusie 

7. Jezus Chrystus jest Światłością świata – Uzdrowienie ślepego
8. Jezus Chrystus jest Drzwiami do nieba – Arka Noego
9. Jezus Chrystus jest Dobrym Pasterzem – Przypowieść o zgubionej owcy
10. Jezus Chrystus jest Chlebem Życia – Nakarmienie 5 tysięcy
11. Jezus Chrystus jest Drogą  – Namaszczenie nóg Jezusa
12. Jezus Chrystus jest Prawdą  – Jezus naucza w Nazarecie
13. Jezus Chrystus jest Krzewem Winnym – Onezym
14. Jezus Chrystus jest Życiem  – Wskrzeszenie Łazarza,
15. Lekcja podsumowująca

Posłuszeństwo Bogu

Lekcje dotyczące życia chrześcijanina (seria lekcji z Dziejów Apostolskich)

16. Duch Święty mieszka w wierzących – Zesłanie Ducha Świętego
17. Bóg chce, byśmy Go słuchali  – Piotr i Jan uzdrawiają chromego
18. Bóg wie wszystko    – Ananiasz i Safira
19. Boże dzieci cierpią dla Boga  – Prześladowanie chrześcijan
20. Bóg chce, by każdy usłyszał Ewangelię – Piotr i Korneliusz
21. Pan Jezus jest jedyną drogą do Boga – Nawrócenie Saula
22. Boże dzieci, bądźcie posłuszne Bogu – Apostoł Paweł: od Damaszku do Antiochii
23. Boże dzieci dzielą się Ewangelią  – Apostoł Paweł zostaje misjonarzem
24. Boże dzieci są nowymi stworzeniami – Apostoł Paweł w Filipii
25. Boże dzieci mają pokój w sercach – Aresztowanie Pawła
26. Boże dziecko ma pokój w sercu  – Paweł w drodze do Rzymu,
27. Lekcja podsumowująca

Lekcje o modlitwie

28. Co to jest modlitwa?  – Anna w świątyni, mały Samuel
29. Kto może się modlić?  – Piotr uwolniony z więzienia
30. Gdzie i kiedy można się modlić? – Różni bohaterowie biblijni
31. Jak rozmawiać z Bogiem? – Dawid cz. 1
32. Jak rozmawiać z Bogiem? – Dawid cz. 2
33. Jak rozmawiać z Bogiem? – Dawid cz. 3
34. Jak Bóg odpowiada?  – Szunamitka i jej syn, Ap. Paweł, Wskrzeszenie Łazarza
35. Lekcja podsumowująca

ROK TRZECI – „NA CO DZIEŃ Z BOGIEM”

Na codzień z Przykazaniami

Lekcje o dziesięciu przykazaniach

1. Bóg jest jedynym  prawdziwym Bogiem   – Złoty cielec
2. Tylko Bogu należy się cześć    – Trzej młodzieńcy w piecu
3. Boże imię jest mocną wieżą    – Daniel w lwiej jamie
4. Bóg nakazuje święcić dzień święty   – Manna, przepiórki
5. Bóg błogosławi posłusznym dzieciom   – Miriam
6. Bóg karze dzieci, które nie szanują swoich rodziców – Absalom
7. Dla Boga nienawiść jest jak zabójstwo   – Miłosierny Samarytanin
8. Boży plan to szczęśliwa rodzina    – Adam i Ewa, Maria i Józef
9. Kradzież jest grzechem     – Zacheusz
10. Bóg chce, byśmy zawsze mówili prawdę  – Józef i żona Potyfara
11. Pożądanie prowadzi do grzechu, grzech do śmierci – Gehazy
12. Zbawienie jest darem łaski    – Bogaty młodzieniec

Lekcje z księgi Jozuego

13. Bóg jest wszędzie      – Jozue wodzem
14. Tylko krew Chrystusa jest ratunkiem przed śmiercią – Szpiedzy w Jerychu
15. Bóg jest wierny      – Zdobycie Jerycha
16. Bóg widzi każdy grzech     – Grzech Achana
17. Bóg wysłuchuje i odpowiada na modlitwy  – Jozue i Gibeonici
18. Wybieraj Boga i to, co się Jemu podoba!  – Śmierć Jozuego

Codzienne nasladowanie Pana Jezusa

Lekcje o życiu Jezusia Chrystusa cz.1

19. Bóg zawsze dotrzymuje obietnic   – Zapowiedź narodzin Jana Chrzciciela
20. Bóg posługuje się posłusznymi ludźmi  – Zwiastowanie Marii
21. Jezus Chrystus jest Królem   – Mędrcy
22. Pan Jezus był zawsze posłusznym dzieckiem – Dzieciństwo Jezusa
23. Wszyscy potrzebują zbawienia   – Jan Chrzciciel i jego poselstwo
24. Pan Jezus został ofiarowany za nasze grzechy – Jezus przychodzi do Jana Chrzciciela
25. Każdy może stać się uczniem Pana Jezusa – Powołanie Mateusza, Natanaela i Filipa
26. Pan Jezus ma moc nad przyrodą   – Uciszenie burzy
27. Pan Jezus ma moc oczyścić cię z grzechu – Uzdrowienie trędowatego
28. Pan Jezus ma moc nad śmiercią   – Córeczka Jaira
29. Pan Jezus ma moc nad demonami  – Uzdrowienie opętanego
30. Lekcja podsumowująca

Lekcje o życiu chrześcijanina

31. Boże dziecko czyta Biblię    – Maria i Marta
32. Boże dziecko świadczy     – Samarytanka
33. Boże dziecko modli się     – Różne biblijne postaci
34. Boże dziecko szuka społeczności   – Zbór w Troadzie i Jerozolimie
35. Pan Jezus chce być najważniejszy w życiu Bożego dziecka – Piotr chodzi po wodzie

ROK  CZWARTY – „PROWADZENI PRZEZ BOGA”

Prowadzeni przez Ducha Świętego

Lekcje o Duchu Świętym

1. Duch Święty jest Bogiem   – Lekcja doktrynalna
2. Duch Święty mieszka w wierzących – Zesłanie Ducha Św., Namaszczenie Dawida
3. Duch Święty przekonuje o grzechu – Pan Jezus i Szymon Piotr
4. Duch Święty prowadzi wierzących – Fragmenty z życia Mojżesza
5. Duch Święty pomaga żyć dla Boga – Paweł i Galacjanie
6. Duch Święty pomaga zrozumieć Biblię – Ezdrasz
7. Wierzący są zapieczętowani Duchem Świętym – Lidia
8. Grzech zasmuca Ducha Świętego  – Izrael w czasach Sędziów

Lekcje z księgi Estery 

9. Bóg błogosławi tym, którzy są  Mu posłuszni  – Estera zostaje królową
10. Bądź wierny Bogu!     – Haman obmyśla straszny plan
11. Modlitwa to rozmowa z wszechpotężnym Bogiem – Mordochaj powiadamia Esterę
12. Bóg karze pychę      – Haman zostaje upokorzony
13. Czy obchodzi cię los innych?    – Żydzi zostają uratowani

Poddani Bożemu prowadzeniu

Lekcje o życiu Jezusa Chrystusa cz.2 

14. Jakim jesteś słuchaczem?     – Jezus naucza: Czworaka rola
15. Bóg daje szatę sprawiedliwości tym, którzy uwierzą – Jezus naucza: Uczta weselna
16. Wszystko należy do Boga    – Jezus naucza: Głupi bogacz
17. Pan Jezus jest Skałą    – Jezus naucza: Mądry i głupi budowniczy
18. Pan Jezus jest jedynym Zbawicielem od grzechu – Jezus zapowiada swoją śmierć
19. Pan Jezus przyszedł, by  służyć    – Umywanie nóg
20. Pan Jezus rozumie samotnych i cierpiących  – Getsemane i pojmanie
21. Jezus Chrystus umarł za ciebie i za mnie  – Śmierć Jezusa
22. Pan Jezus żyje i jest pełen mocy    – Zmartwychwstanie
23. Pan Jezus przyjdzie znowu    – Lekcja doktrynalna
24. Lekcja podsumowująca

Prowadzeni do wydawanie owocu

Lekcje o owocu Ducha Świętego

25. Czy owoc Ducha Świętego jest widoczny w twoim życiu?– lekcja wprowadzająca
26. Bóg rozwija w wierzących miłość   – Różne postaci
27. Bóg chce rozwijać w tobie radość   – Paweł i Sylas
28. Bóg chce rozwijać w tobie pokój    – Szczepan
29. Bóg chce rozwijać w tobie cierpliwość   – Mojżesz
30. Bóg chce rozwijać w tobie uprzejmość   – Rut i Boaz
31. Bóg chce rozwijać w tobie dobroć   – Tabita
32. Bóg chce rozwijać w tobie wierność   – Przypowieść o trzech sługach
33. Bóg chce rozwijać w tobie łagodność   – Dawid i Abigail
34. Bóg chce rozwijać w tobie wstrzemięźliwość  – Daniel i trzej przyjaciele
35. Lekcja podsumowująca

ROK PIĄTY – „OBDAROWANI PRZEZ BOGA”

Obdarowani przez wielkiego Boga

Lekcje o atrybutach Boga

1. Bóg jest wszechmogący  – Upokorzenie Nebukadnesara
2. Bóg jest wszędzie   – Nieposłuszeństwo Jonasza
3. Bóg jest miłosierny   – Jonasz w Niniwie
4. Bóg jest prawdą   – Epizody z życia króla Abrama, Saula i Pana Jezusa
5. Bóg nigdy się nie zmienia  – Lekcja doktrynalna
6. Bóg jest wierny   – Narodziny i ofiarowanie Izaaka

Obdarowani wspaniałym zbawieniem

Lekcje o zbawieniu

7. Zbawienie jest przez wiarę    – Kain i Abel
8. Grzesznik, który uwierzy, rodzi się na nowo – Ap. Paweł przed królem Agryppą
9. Ten, kto uwierzy ma życie wieczne – Rozmowa Pana Jezusa z Nikodemem i Martą
10. Ten, kto uwierzy, zostaje przyjęty do Bożej rodziny – Dawid i Mefiboszet
11. Ten, kto uwierzy, staje się członkiem Bożej rodziny – Pierwsze zbory
12. Ten, kto uwierzy jest usprawiedliwiony   – Pokuta Manassesa

Obdarowani do życia dla Boga

Lekcje z życia Elizeusza

13. Duch Święty daje moc    – Powołanie Elizeusza
14. Bóg chce, żebyś był dobry dla innych  – Uzdrowienie wody w Jerychu
15. Duch Święty posługuje się wierzącymi  – Elizeusz i wdowa
16. Bóg pokazuje nam potrzeby innych  – Gościnność Szunamitki
17. Duch Święty pomaga wierzącym modlić się – Wskrzeszenie syna Szunamitki
18. Tylko Bóg może oczyścić z grzechu  – Uzdrowienie Naamana
19. Boże dziecko patrzy na Boga   – Wozy ogniste wokół domu Elizeusza
20. Bądź wierny Bogu, jak Elizeusz   – Wydobycie siekiery, pomoc Szunamitce
21. Lekcja podsumowująca

Lekcje nawiązujące do modlitwy „Ojcze nasz” 

22. Bóg jest doskonałym Ojcem   – Dziewczynka w domu Naamana
23. Co to znaczy święcić Boże imię?   – Eliasz na górze Karmel
24. Jezus Chrystus jest Królem   – Dawid i jego rycerze
25. Bóg chce, by każdy wypełniał Jego wolę – Posłuszeństwo Pana Jezusa
26. Bóg zaspokaja potrzeby swoich dzieci  – Epizody z życia różnych bohaterów
27. Bóg uczy jak przebaczać    – Przypowieść o złym słudze
28. Boży wróg jest zawsze gotowy do ataku  – Samson i Dalila
29. Tylko Bóg ma moc pokonać szatana  – Cierpienie Joba
30. Pan Bóg jest pełen mocy    – Uzdrowienie epileptyka
31. Lekcja podsumowująca

Obdarowani Niebem

Lekcje dotyczące przyszłości

32. Pan Jezus na pewno powtórnie przyjdzie – Znaki powtórnego przyjścia Jezusa
33. Czy jesteś gotowy na spotkanie z Panem Jezusem? – Pochwycenia wierzących
34. Niebo jest miejscem wiecznej radości i chwały  – Wniebowstąpienie Pana Jezusa
35. Bóg osądzi świat     – Podobieństwo o pszenicy i kąkolu

ROK SZÓSTY – UŻYWANI PRZEZ BOGA

Moja tożsamość

Człowiek – Boże stworzenie

1. Bóg stworzył człowieka na swoje podobieństwo – Człowiek: wyjątkowe stworzenie
2. Grzech zniszczył Boży obraz w człowieku  – Zniekształcony obraz
3. Bóg chce przywrócić Swój obraz w człowieku  – Przywrócony obraz
4. Boże dziecko pilnuje swego umysłu    – Ja i mój umysł
5. Boże dziecko dba o swoje ciało    – Ja i moje ciało
6. Boże dziecko panuje nad swymi ustami   – Ja i mój język
7. Bóg może pomóc ci uporać się z lenistwem  – Ja i moje obowiązki
8. Bóg przestrzega przed złymi przyjaciółmi  – Ja i moi przyjaciele
9. Bóg zachęca do szukania dobrych przyjaciół – Ja i moi przyjaciele
10. Bóg jest właścicielem tego, co masz   – Ja i moja własność

Moja postawa

Lekcje w oparciu o „Błogosławieństwa”

11. Prawdziwe szczęście daje tylko Bóg  – Pan Jezus i Samarytanka
12 Bóg błogosławi pokornych   – Król Belsazar i napis na ścianie
13. Bóg wynagradza skruchę    – Nieposłuszeństwo Mojżesza w Meriba
14. Bóg wynagradza tych, którzy na Nim polegają – Walka Gedeona z wrogiem
15. Posłuszeństwo Bogu jest źródłem radości – Samuela, a synowie Helego
16. Bóg wynagradza życzliwość   – Pościg Saula za Dawidem
17. Bóg wynagradza ludzi „czystego serca”   – Henoch
18. Pokój w postawie wszystkim przynosi korzyść – Abraham i Lot
19. Prześladowania są w Bożym planie  – Rafavy – chłopiec z Madagaskaru
20. Lekcja podsumowująca

Moja służba

Lekcje o misji

21. Misjonarz kocha Boga ponad wszystko  – Powołanie uczniów
22. Misjonarz kocha wszystkich ludzi – Piotr usprawiedliwia się przed judaistami
23. Misjonarz kocha Boże Słowo   – Przygotowanie Tymoteusza do służby
24. Misjonarz głosi Ewangelię   – Paweł i Barnaba na Cyprze
25. Bóg zaspokaja potrzeby misjonarzy  – Wysłanie uczniów do służby
26. Misjonarze potrzebują twoich modlitw  – Lekcja w oparciu o cztery pytania
27. Każdy może zostać misjonarzem   – Powołanie Jana Marka do służby
28. Lekcja podsumowująca

Mój fundament

Słowo Boże jest niezwykłym światłem

29. Słowo Boże prowadzi nas    – Wędrówka Abrahama
30. Słowo Boże ostrzega przed niebezpieczeństwem – Odstępstwo ludu izraelskiego
31. Słowo Boże niesie ratunek    – Uratowanie Lota z Sodomy i Gomory
32. Słowo Boże pociesza    – Epizody z życia różnych bohaterów
33. Słowo Boże jest źródłem radości   – Habakuk
34. Słowo Boże prześwietla człowieka  – Lekcja doktrynalna
35. Lekcja podsumowująca