Materiały » Zapiski szkółkowe cz.3

Podręcznik zawiera:

Materiały można kupić: w biurze BSM (tel. 607 603 243) lub zamówić drogą elektroniczną: biuro@eb.org.pl

Parę słów od autorki

Szkółka niedzielna – bliska memu sercu w szczególny sposób. Jeszcze przed drugą wojną światową, w naszym rodzinnym domu na Gojach, szkółki prowadziła moja babcia. Potem, gdy byłam małą dziewczynką, moja mama, pokonując wiele przeszkód, zapoczątkowała, u progu lat sześćdziesiątych minionego wieku, szkółki niedzielne w zborze ewangelickim w Ustroniu. To ona zorganizowała jeden z pierwszych w Polsce, o ile nie pierwszy, Tydzień Dobrej Nowiny w czasie wakacji. Niestrudzenie prowadziła zajęcia z dziećmi, a potem comiesięczne spotkania dla nauczycieli szkółek w Ustroniu i Bielsku Białej do momentu, gdy z powodu choroby, pałeczkę przekazała w moje ręce. Tak się złożyło, że w tym samym mniej więcej czasie, inna pasjonatka szkółek i inicjatorka „Przygotowań” dla nauczycieli szkółek niedzielnych, Maria Gawlas, z racji zaawansowanego wieku, również musiała zrezygnować z dalszego prowadzenia tych spotkań.

Tak zaczęła się moja przygoda z comiesięcznymi spotkaniami w Ustroniu, Wiśle, Bielsku, Cieszynie, Skoczowie a później w Pszczynie i Drogomyślu, które gromadziły nauczycieli szkółek niedzielnych z okolicznych zborów. Trwa ponad 30 lat!

Moim pragnieniem jest, aby szkółki były miejscem, do którego dzieci przychodzą z radością, by poznawać Boga i Jego stale aktualne Słowo i nawiązać z Nim osobistą relację, która przemieni całe ich życie.

Przekazuję w Twoje ręce „Zapiski szkółkowe” z nadzieją, że będą pomocne w przygotowaniu spotkań oraz, że przyniosą owoce w życiu dzieci, którym służysz.

Jak powstały scenariusze lekcji?

Gdy czterdzieści lat temu zaczęłam prowadzić szkółki, dzieci dobrze znały historie biblijne. Tak więc program oparty na nauczaniu cykli prawd Bożego Słowa, któremu towarzyszyło „skakanie” po historiach biblijnych, był wówczas zaletą.

Jednak od kilku lat nauczyciele szkółek sygnalizowali mi, że znajomość tych historii u dzieci jest coraz gorsza. Powodem jest to, że w domach przeważająca część rodziców nie czyta Biblii z dziećmi. Szkółka niedzielna jest więc dla większości z nich jedyną, poza lekcjami religii, okazją, by poznać historie biblijne, które z jednej strony są nośnikiem prawd biblijnych, z drugiej zaś pomagają dzieciom zrozumieć je i zapamiętać.

Stąd zrodził się pomysł, by połączyć „stare” i „nowe”, czyli by program na szkółkach obejmował zarówno cykle prawd wynikające z Wyznania Wiary, jak i przegląd zawartości Biblii – historii i bohaterów w usystematyzowany sposób: od pierwszej księgi Mojżeszowej po Dzieje Apostolskie. Program uzupełniłam lekcjami przedstawiającymi, czym jest Słowo Boże, czyli źródło naszego nauczania oraz modlitwa.

Ponieważ uważam, że dzieci potrzebują jak najwięcej usystematyzowanej wiedzy, nawet w cyklach prawd, gdzie odwołujemy się do różnych historii biblijnych, starałam się szukać ilustracji biblijnych z zachowaniem chronologii.

Program rozpisany jest na pięć lat, bo tyle zwykle dziecko w wieku szkolnym uczęszcza na zajęcia szkółki niedzielnej. Zobacz program na pięć lat

WYKAZ LEKCJI – ZESZYT 3

Lekcje o przykazaniach

 1. Tylko Panu Bogu należy się cześć                      Trzej młodzieńcy w piecu
 2. Boże imię jest mocną wieżą                                Daniel w lwiej jamie
 3. Pan Bóg nakazuje święcić dzień święty              Manna i przepiórki
 4. Pan Bóg chce byśmy szanowali rodziców           Absalom, syn Dawida
 5. Dla Boga nienawiść jest jak zabójstwo                Miłosierny Samarytanin
 6. Boży plan to szczęśliwa rodzina                          Adam i Ewa, Maria i Józef
 7. Kradzież jest grzechem                                       Zacheusz
 8. Pan Bóg chce, byśmy zawsze mówili prawdę    Józef – wybrane epizody
 9. Pożądanie prowadzi do grzechu                         Gehazy – sługa Elizeusza
 10. Zbawienie jest darem łaski                                  Bogaty młodzieniec

Lekcje o Jezusie Chrystusie cz.3   Wierzę w Jezusa Chrystusa…

 1. Mądry człowiek żyje według Bożego Słowa        Jezus naucza: Mądry i głupi budowniczy
 2. Jakim jesteś słuchaczem?                                   Jezus naucza: Czworaka rola
 3. Bóg osądzi świat                                                  Jezus naucza: Kąkol i pszenica
 4. Wszystko należy do Pana Boga                          Jezus naucza: Głupi bogacz
 5. Pan Bóg uczy, jak przebaczać                             Jezus naucza: Zły sługa
 6. Jezus Chrystus przyjdzie powtórnie                    Jezus naucza: 10 panien
 7. Pan Jezus przyszedł, by służyć                           Ostatnie wieczerza, umywanie nóg
 8. Pan Jezus rozumie samotnych i cierpiących       Aresztowanie Jezusa w Getsemane
 9. Jezus chce byśmy przyznawali się do Niego      Zaparcie się Piotra
 10. Pan Jezus jest Mesjaszem                                  Jezus przed Kajfaszem, Piłatem, Herodem
 11. Jezus Chrystus umarł za nasze grzechy             Ukrzyżowanie Jezusa
 12. Pan Jezus zmartwychwstał i żyje                        Spotkanie z Marią Magdaleną
 13. Słowo Boże przedstawia Pana Jezusa               Spotkanie w drodze do Emaus
 14. Pan Jezus przebacza                                          Spotkanie z Tomaszem i Piotrem
 15. Jezus Chrystus poszedł do nieba                        Wniebowstąpienie

Poznajemy bohaterów z Biblii

 Jozue

 1. Pan Bóg daje ratunek                                      Jozue wysyła szpiegów do Jerycha
 2. Pan Bóg jest wierny                                         Zdobycie Jerycha
 3. Pan Bóg widzi każdy grzech                            Grzech Achana
 4. Pan Bóg odpowiada na modlitwy                     Jozue i Gibeonici
 5. Pan Bóg podobają się mądre wybory              Śmierć Jozuego

Sędziowie

 1. Pan Bóg daje zwycięstwo                                 Debora i Barak
 2. Warto ufać Panu Bogu                                      Gedeon
 3. Boże dziecko trzyma się z dala od zła              Samson
 4. Panu Bogu podoba się posłuszeństwo             Samuel

Rut

 1. Wybierz Boga i to co się Jemu podoba             Rut wybiera Boga
 2. Pan Bóg jest dobry                                            Rut przybywa do Betlejem
 3. Jezus Chrystus jest Odkupicielem                     Rut znajduje wykupiciela