Materiały » Zapiski szkółkowe cz. 4

Zeszyt zawiera:

Materiały można kupić: w biurze BSM (tel. 607 603 243) lub zamówić drogą elektroniczną: biuro@eb.org.pl

Parę słów od autorki

Szkółka niedzielna – bliska memu sercu w szczególny sposób. Jeszcze przed drugą wojną światową, w naszym rodzinnym domu na Gojach, szkółki prowadziła moja babcia. Potem, gdy byłam małą dziewczynką, moja mama, pokonując wiele przeszkód, zapoczątkowała, u progu lat sześćdziesiątych minionego wieku, szkółki niedzielne w zborze ewangelickim w Ustroniu. To ona zorganizowała jeden z pierwszych w Polsce, o ile nie pierwszy, Tydzień Dobrej Nowiny w czasie wakacji. Niestrudzenie prowadziła zajęcia z dziećmi, a potem comiesięczne spotkania dla nauczycieli szkółek w Ustroniu i Bielsku Białej do momentu, gdy z powodu choroby, pałeczkę przekazała w moje ręce. Tak się złożyło, że w tym samym mniej więcej czasie, inna pasjonatka szkółek i inicjatorka „Przygotowań” dla nauczycieli szkółek niedzielnych, Maria Gawlas, z racji zaawansowanego wieku, również musiała zrezygnować z dalszego prowadzenia tych spotkań.

Tak zaczęła się moja przygoda z comiesięcznymi spotkaniami w Ustroniu, Wiśle, Bielsku, Cieszynie, Skoczowie a później w Pszczynie i Drogomyślu, które gromadziły nauczycieli szkółek niedzielnych z okolicznych zborów. Trwa ponad 30 lat!

Moim pragnieniem jest, aby szkółki były miejscem, do którego dzieci przychodzą z radością, by poznawać Boga i Jego stale aktualne Słowo i nawiązać z Nim osobistą relację, która przemieni całe ich życie.

Przekazuję w Twoje ręce „Zapiski szkółkowe” z nadzieją, że będą pomocne w przygotowaniu spotkań oraz, że przyniosą owoce w życiu dzieci, którym służysz.

Jak powstały scenariusze lekcji?

Gdy czterdzieści lat temu zaczęłam prowadzić szkółki, dzieci dobrze znały historie biblijne. Tak więc program oparty na nauczaniu cykli prawd Bożego Słowa, któremu towarzyszyło „skakanie” po historiach biblijnych, był wówczas zaletą.

Jednak od kilku lat nauczyciele szkółek sygnalizowali mi, że znajomość tych historii u dzieci jest coraz gorsza. Powodem jest to, że w domach przeważająca część rodziców nie czyta Biblii z dziećmi. Szkółka niedzielna jest więc dla większości z nich jedyną, poza lekcjami religii, okazją, by poznać historie biblijne, które z jednej strony są nośnikiem prawd biblijnych, z drugiej zaś pomagają dzieciom zrozumieć je i zapamiętać.

Stąd zrodził się pomysł, by połączyć „stare” i „nowe”, czyli by program na szkółkach obejmował zarówno cykle prawd wynikające z Wyznania Wiary, jak i przegląd zawartości Biblii – historii i bohaterów w usystematyzowany sposób: od pierwszej księgi Mojżeszowej po Dzieje Apostolskie. Program uzupełniłam lekcjami przedstawiającymi, czym jest Słowo Boże, czyli źródło naszego nauczania oraz modlitwa.

Ponieważ uważam, że dzieci potrzebują jak najwięcej usystematyzowanej wiedzy, nawet w cyklach prawd, gdzie odwołujemy się do różnych historii biblijnych, starałam się szukać ilustracji biblijnych z zachowaniem chronologii.

Program rozpisany jest na pięć lat, bo tyle zwykle dziecko w wieku szkolnym uczęszcza na zajęcia szkółki niedzielnej. Zobacz program na pięć lat

WYKAZ LEKCJI – ZESZYT 4

Lekcje o Duchu Świętym Wierzę w Ducha Świętego…

 1. Duch Święty jest Bogiem                               Lekcja wprowadzająca
 2. Duch Święty przekonuje o grzechu               Pan Jezus i Szymon Piotr
 3. Grzech zasmuca Ducha Świętego                Filip i czarnoksiężnik Szymon
 4. Duch Święty prowadzi wierzących                Filip i Etiopczyk
 5. Duch Święty pomaga żyć dla Boga               Filip i Etiopczyk

Lekcje z Dziejów Apostolskich cz.1 Wierzę w Święty Kościół Chrześcijański…

 1. Duch Święty daje odwagę                             Zesłanie Ducha Świętego
 2. Bóg używa świadectwa wierzących              Piotr i Jan uzdrawiają chromego
 3. Bóg chce byśmy Go słuchali                         Piotr i Jan przed Radą
 4. Bóg wie wszystko                                          Piotr, Ananiasz i Safira
 5. Boże dzieci cierpią dla Boga                         Piotr i Jan aresztowani
 6. Boże dzieci pomagają innym                        Piotr i Tabita
 7. Bóg chce, by każdy usłyszał Ewangelię       Piotr i Korneliusz
 8. Bóg odpowiada na modlitwy                         Uwolnienie Piotra z więzienia
 9. Boże słowo umacnia Boże dzieci                  Piotr pisze listy

Lekcje o życiu chrześcijanina Wierzę w społeczność świętych…

 1. Boże dziecko czyta Biblię                             Maria i Marta
 2. Boże dziecko świadczy                                 Pan Jezus rozmawia z Samarytanką
 3. Boże dziecko modli się                                 Różne postacie
 4. Boże dziecko szuka wspólnoty                     Zbór w Troadzie i Jerozolimie

Lekcje dotyczące przyszłości Wierzę w ciała zmartwychwstanie i życie wieczne…

 1. Pan Jezus przyjdzie powtórnie                     Znaki powtórnego przyjścia
 2. Pan Jezus zabierze wierzących do Nieba    Pochwycenie wierzących
 3. Niebo jest miejscem radości i chwały           Co jest, czego nie ma w Niebie

Poznajemy bohaterów z Biblii Królowie      

 1. Boże drogi są lepsze od ludzkich                 Izrael wybiera króla Saula
 2. Pan Bóg zawsze dotrzymuje słowa              Dawid zostaje królem
 3. Pan Bóg daje mądrość                                  Rządy króla Salomona
 4. Pan Bóg mieszka w sercach wierzących      Salomon buduje świątynię
 5. Odejście od Boga przynosi nieszczęście      Podział królestwa
 6. Jest tylko jeden, prawdziwy Bóg                   Achab, bezbożny król Izraela
 7. Bóg jest sprawiedliwy                                    Boże sądy za czasów króla Jehu
 8. Bóg przebacza, gdy pokutujemy                   Upadek Izraela
 9. Bóg chce, byś miał dobrych przyjaciół          Królowie: Jehoszafat i Achab
 10. Bóg używa dzieci dla swojej chwały             Król Joasz odnawia świątynię
 11. Bóg patrzy na serce                                      Amasjasz, król o nieszczerym sercu
 12. Bogu nie podoba się pycha                           Panowanie Uzjasza
 13. Bóg zaspokaja potrzeby swoich dzieci         Dobry król Hiskiasz
 14. Bóg może zmienić każdego                           Manasses, król, który pokutował
 15. Boże Słowo wpływa na nasze życie              Reformy króla Jozjasza
 16. Lekcja powtórkowa                                         Upadek królestwa Judy