Materiały » Zapiski szkółkowe cz.5

Zeszyt zawiera:

Materiały można kupić: w biurze BSM (tel. 607 603 243) lub zamówić drogą elektroniczną: biuro@eb.org.pl

Parę słów od autorki

Szkółka niedzielna – bliska memu sercu w szczególny sposób. Jeszcze przed drugą wojną światową, w naszym rodzinnym domu na Gojach, szkółki prowadziła moja babcia. Potem, gdy byłam małą dziewczynką, moja mama, pokonując wiele przeszkód, zapoczątkowała, u progu lat sześćdziesiątych minionego wieku, szkółki niedzielne w zborze ewangelickim w Ustroniu. To ona zorganizowała jeden z pierwszych w Polsce, o ile nie pierwszy, Tydzień Dobrej Nowiny w czasie wakacji. Niestrudzenie prowadziła zajęcia z dziećmi, a potem comiesięczne spotkania dla nauczycieli szkółek w Ustroniu i Bielsku Białej do momentu, gdy z powodu choroby, pałeczkę przekazała w moje ręce. Tak się złożyło, że w tym samym mniej więcej czasie, inna pasjonatka szkółek i inicjatorka „Przygotowań” dla nauczycieli szkółek niedzielnych, Maria Gawlas, z racji zaawansowanego wieku, również musiała zrezygnować z dalszego prowadzenia tych spotkań.

Tak zaczęła się moja przygoda z comiesięcznymi spotkaniami w Ustroniu, Wiśle, Bielsku, Cieszynie, Skoczowie a później w Pszczynie i Drogomyślu, które gromadziły nauczycieli szkółek niedzielnych z okolicznych zborów. Trwa ponad 30 lat!

Moim pragnieniem jest, aby szkółki były miejscem, do którego dzieci przychodzą z radością, by poznawać Boga i Jego stale aktualne Słowo i nawiązać z Nim osobistą relację, która przemieni całe ich życie.

Przekazuję w Twoje ręce „Zapiski szkółkowe” z nadzieją, że będą pomocne w przygotowaniu spotkań oraz, że przyniosą owoce w życiu dzieci, którym służysz.

Jak powstały scenariusze lekcji?

Gdy czterdzieści lat temu zaczęłam prowadzić szkółki, dzieci dobrze znały historie biblijne. Tak więc program oparty na nauczaniu cykli prawd Bożego Słowa, któremu towarzyszyło „skakanie” po historiach biblijnych, był wówczas zaletą.

Jednak od kilku lat nauczyciele szkółek sygnalizowali mi, że znajomość tych historii u dzieci jest coraz gorsza. Powodem jest to, że w domach przeważająca część rodziców nie czyta Biblii z dziećmi. Szkółka niedzielna jest więc dla większości z nich jedyną, poza lekcjami religii, okazją, by poznać historie biblijne, które z jednej strony są nośnikiem prawd biblijnych, z drugiej zaś pomagają dzieciom zrozumieć je i zapamiętać.

Stąd zrodził się pomysł, by połączyć „stare” i „nowe”, czyli by program na szkółkach obejmował zarówno cykle prawd wynikające z Wyznania Wiary, jak i przegląd zawartości Biblii – historii i bohaterów w usystematyzowany sposób: od pierwszej księgi Mojżeszowej po Dzieje Apostolskie. Program uzupełniłam lekcjami przedstawiającymi, czym jest Słowo Boże, czyli źródło naszego nauczania oraz modlitwa.

Ponieważ uważam, że dzieci potrzebują jak najwięcej usystematyzowanej wiedzy, nawet w cyklach prawd, gdzie odwołujemy się do różnych historii biblijnych, starałam się szukać ilustracji biblijnych z zachowaniem chronologii.

Program rozpisany jest na pięć lat, bo tyle zwykle dziecko w wieku szkolnym uczęszcza na zajęcia szkółki niedzielnej. Zobacz program na pięć lat

WYKAZ LEKCJI – ZESZYT 5

Lekcje o Bogu cz.3      Wierzę w Boga…

 1. Pan Bóg jest prawdą                                 Abram, król Saul, Pan Jezus
 2. Pan Bóg nigdy się nie zmienia                  Powołanie Mojżesza
 3. Pan Bóg jest łaskawy                                Król Dawid i Mefiboszet
 4. Pan Bóg jest mądry                                   Daniel wykłada sen Nebukadnesara
 5. Pan Bóg jest wszechmogący                    Daniel i upokorzenie Nebukadnesara
 6. Pan Bóg nie da się z siebie naśmiewać    Daniel, Belsazar i napis na ścianie

Lekcje o Jezusie Chrystusie cz. 4     Wierzę w Jezusa Chrystusa…

 1. Pan Jezus jest Światłością świata              Uzdrowienie ślepego
 2. Pan Jezus jest Drzwiami do nieba              Arka Noego, potop
 3. Pan Jezus jest Dobrym Pasterzem             Przypowieść o zgubionej owcy
 4. Pan Jezus jest Chlebem Życia                    Nakarmienie czterech tysięcy ludzi
 5. Pan Jezus jest Drogą do nieba                   Namaszczenie nóg Jezusa
 6. Pan Jezus jest Prawdą                               Jezus odrzucony w Narazecie
 7. Pan Jezus jest Życiem                                Wskrzeszenie Łazarza
 8. Pan Jezus jest Krzewem winnym               Onezym

Lekcje z Dziejów Apostolskich cz.2    Wierzę w Święty Kościół Chrześcijański…

 1. Pan Bóg może każdego zmienić                 Nawrócenie Saula
 2. Boże dzieci słuchają Boga                          Paweł: od Damaszku do Antiochii
 3. Boże dzieci dzielą się Ewangelią                Pierwsza podróż misyjna Pawła
 4. Boże dzieci są nowymi stworzeniami          Druga podróż misyjna Pawła: Filippi
 5. Boże dziecko stawia Boga na 1 miejscu     Trzecia podróż misyjna Pawła: Efez
 6. Boże dzieci mają pokój w sercu                  Paweł w Jerozolimie, aresztowanie
 7. Bóg jest blisko swoich dzieci                       Paweł w drodze do Rzymu
 8. Boże dziecko jest inne                                 Paweł pisze listy

Poznajemy bohaterów z Biblii  Elizeusz, Estera, Ezdrasz, Nehemiasz                                                  

 1. Pan Bóg daje siłę i odwagę                        Powołanie Elizeusza
 2. Bóg chce abyś był dobry dla innych           Elizeusz w Jerychu
 3. Bóg działa przez wierzących                      Elizeusz pomaga wdowie
 4. Boże dzieci pomagają innym                      Elizeusz i gościnna Szunamitka
 5. Bóg zachęca do wytrwałej modlitwy          Elizeusz wskrzesza syna Szunamitki
 6. Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych       Elizeusz uzdrawia Naamana
 7. Boże dziecko patrzy na Boga                     Wozy ogniste wokół domu Elizeusza
 8. Bądź wierny Bogu, jak Elizeusz                 Elizeusz, uczeń i Szunamitka
 9. Posłuszeństwo jest ważne dla Boga          Estera zostaje królową
 10. Pan Bóg oczekuje wierności                      Haman obmyśla straszny plan
 11. Pan Bóg słyszy modlitwy                           Mordochaj powiadamia Esterę
 12. Pan Bóg karze pychę                                 Haman zostaje upokorzony
 13. Czy obchodzi cię los innych ludzi?            Żydzi zostają uratowani
 14. Duch Święty pomaga zrozumieć Biblię      Ezdrasz wraca z niewoli babilońskiej
 15. Pan Bóg ma pracę dla każdego                 Nehemiasz naprawia mury