Materiały » Zapiski szkółkowe cz.1

Zeszyt zawiera:

Materiały można kupić: w biurze BSM (tel. 607 603 243) lub zamówić drogą elektroniczną: biuro@eb.org.pl

Parę słów od autorki

Szkółka niedzielna – bliska memu sercu w szczególny sposób. Jeszcze przed drugą wojną światową, w naszym rodzinnym domu na Gojach, szkółki prowadziła moja babcia. Potem, gdy byłam małą dziewczynką, moja mama, pokonując wiele przeszkód, zapoczątkowała, u progu lat sześćdziesiątych minionego wieku, szkółki niedzielne w zborze ewangelickim w Ustroniu. To ona zorganizowała jeden z pierwszych w Polsce, o ile nie pierwszy, Tydzień Dobrej Nowiny w czasie wakacji. Niestrudzenie prowadziła zajęcia z dziećmi, a potem comiesięczne spotkania dla nauczycieli szkółek w Ustroniu i Bielsku Białej do momentu, gdy z powodu choroby, pałeczkę przekazała w moje ręce. Tak się złożyło, że w tym samym mniej więcej czasie, inna pasjonatka szkółek i inicjatorka „Przygotowań” dla nauczycieli szkółek niedzielnych, Maria Gawlas, z racji zaawansowanego wieku, również musiała zrezygnować z dalszego prowadzenia tych spotkań.

Tak zaczęła się moja przygoda z comiesięcznymi spotkaniami w Ustroniu, Wiśle, Bielsku, Cieszynie, Skoczowie a później w Pszczynie i Drogomyślu, które gromadziły nauczycieli szkółek niedzielnych z okolicznych zborów. Trwa ponad 30 lat!

Moim pragnieniem jest, aby szkółki były miejscem, do którego dzieci przychodzą z radością, by poznawać Boga i Jego stale aktualne Słowo i nawiązać z Nim osobistą relację, która przemieni całe ich życie.

Przekazuję w Twoje ręce „Zapiski szkółkowe” z nadzieją, że będą pomocne w przygotowaniu spotkań oraz, że przyniosą owoce w życiu dzieci, którym służysz.

Jak powstały scenariusze lekcji?

Gdy czterdzieści lat temu zaczęłam prowadzić szkółki, dzieci dobrze znały historie biblijne. Tak więc program oparty na nauczaniu cykli prawd Bożego Słowa, któremu towarzyszyło „skakanie” po historiach biblijnych, był wówczas zaletą.

Jednak od kilku lat nauczyciele szkółek sygnalizowali mi, że znajomość tych historii u dzieci jest coraz gorsza. Powodem jest to, że w domach przeważająca część rodziców nie czyta Biblii z dziećmi. Szkółka niedzielna jest więc dla większości z nich jedyną, poza lekcjami religii, okazją, by poznać historie biblijne, które z jednej strony są nośnikiem prawd biblijnych, z drugiej zaś pomagają dzieciom zrozumieć je i zapamiętać.

Stąd zrodził się pomysł, by połączyć „stare” i „nowe”, czyli by program na szkółkach obejmował zarówno cykle prawd wynikające z Wyznania Wiary, jak i przegląd zawartości Biblii – historii i bohaterów w usystematyzowany sposób: od pierwszej księgi Mojżeszowej po Dzieje Apostolskie. Program uzupełniłam lekcjami przedstawiającymi, czym jest Słowo Boże, czyli źródło naszego nauczania oraz modlitwa.

Ponieważ uważam, że dzieci potrzebują jak najwięcej usystematyzowanej wiedzy, nawet w cyklach prawd, gdzie odwołujemy się do różnych historii biblijnych, starałam się szukać ilustracji biblijnych z zachowaniem chronologii.

Program rozpisany jest na pięć lat, bo tyle zwykle dziecko w wieku szkolnym uczęszcza na zajęcia szkółki niedzielnej. Zobacz program na pięć lat

WYKAZ LEKCJI – ZESZYT 1

Lekcje o Biblii  Biblia – źródło naszego nauczania

 1. Słowo Boże jest wierne                 Król Hiskiasz i najazd wojsk asyryjskich
 2. Słowo Boże jest natchnione          Młody król Jozjasz i znaleziony zwój
 3. Słowo Boże jest wieczne               Prorok Jeremiasz i król Jehojakim
 4. Słowo Boże jest prawdą                Służba Jeremiasza
 5. Słowo Boże ma moc                      Uzdrowienie sługi setnika
 6. Słowo Boże zmienia życie ludzi     Paweł i Barnaba na Cyprze

Lekcje o Bogu cz.1  Wierzę w Boga…

 1. Pan Bóg wszystko stworzył                  Stworzenie świata
 2. Pan Bóg troszczy się o swoje dzieci    Narodziny i dzieciństwo Mojżesza
 3. Pan Bóg jest święty                              Nadanie przykazań
 4. Pan Bóg jest miłością                           Syn marnotrawny
 5. Pan Bóg jest wszechwiedzący             Faryzeusz i celnik

Lekcje o Jezusie Chrystusie cz.1  Wierzę w Jezusa Chrystusa…

 1. Pan Bóg zawsze dotrzymuje obietnic                    Zapowiedź narodzin Jana Chrzciciela
 2. Pan Bóg posługuje się posłusznymi ludźmi           Zwiastowanie Marii
 3. Pan Jezus stał się człowiekiem                              Narodzenie Pana Jezusa
 4. Jezus Chrystus jest Królem                                    Mędrcy odwiedzają Jezusa
 5. Pan Jezus był zawsze posłusznym dzieckiem       Dzieciństwo Jezusa
 6. Pan Jezus nigdy nie zgrzeszył                               Kuszenie Pana Jezusa
 7. Wszyscy potrzebują zbawienia                              Pan Jezus i Jan Chrzciciel
 8. Każdy może stać się uczniem Pana Jezusa          Powołanie uczniów
 9. Pan Jezus może zmienić życie                              Cud w Kanie Galilejskiej
 10. Każdy może służyć Panu Bogu                             Nakarmienie pięciu tysięcy

 Lekcje o grzechu  Wierzę w odpuszczenie grzechów…        

 1. Grzech to nieposłuszeństwo wobec Boga           Adam i Ewa w raju, upadek
 2. Grzech oddziela od Boga                                    Wypędzenie z raju
 3. Wszyscy jesteśmy grzesznikami                         Kain i Abel
 4. Grzech musi być ukarany                                    Noe i potop
 5. Pan Bóg odpuszcza grzechy                               Lekcja podsumowująca

Poznajemy bohaterów z Biblii  Patriachowie – Abraham, Izaak, Jakub

 1. Warto iść za Panem Bogiem                              Powołanie Abrama
 2. Pan Bóg chce byśmy dążyli do zgody                Abram i Lot
 3. Bóg daje możliwość ratunku                               Sodoma Gomora
 4. Dla Pana Boga wszystko jest możliwe               Narodziny Izaaka
 5. Pan Bóg jest wierny                                            Ofiarowanie Izaaka
 6. Pan Bóg chce, abyś był Mu posłuszny               Poszukiwania żony dla Izaaka
 7. Grzech zawsze przynosi smutne następstwa    Jakub i Ezaw
 8. Pan Bóg kształtuje nasz charakter                     Jakub u Labana
 9. Warto ufać Panu Bogu                                       Jakub wraca do domu